Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Naše MŠ > Formy vzdělávání

Formy vzdělávání

  • vzdělávání se uskutečňuje během celého dne, při všech činnostech a situacích v mateřské škole
  • snažíme se o vyvážení spontánních (přirozených) a řízených aktivit, upřednostňujeme spontánní hru a prožitkové učení
  • ve vzdělávacím obsahu jsou zakomponovány interakční oblasti, které respektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení
  • snažíme se střídat činnosti skupinové, frontální (hromadná) a individuální podle momentálních podmínek a se zřetelem na možnosti a potřeby každého dítěte
  • usilujeme o to, aby se vzdělávání uskutečňovalo hravými formami a aby se všechny vzdělávací okruhy prolínaly
  • snažíme se podněcovat děti k aktivnímu způsobu života při zachování jejich vlastního tempa, respektujeme věkové a individuální potřeby dítěte respektujeme potřebu soukromí
  • hlavní metodou naší vzdělávací práce je hra – dovoluje učitelce včlenit různé metodické postupy k dosažení vytýčeného cíle vzdělávání
  • v procesu vzdělávání používáme metody slovní (návody, vysvětlení, popis, vyprávění, rozhovor, beseda, předčítání …) názorné (pozorování, předvádění, pokus, exkurze, vycházka) a praktické činnosti (experimentování…)

Nejčastější formy vzdělávání

  • hromadná forma
  • skupinová forma
  • individuální forma
  • individualizovaná forma (podle schopnosti jednotlivých dětí)
  • volná hra a spontánní činnosti
  • komunikační kruh (založen na vzájemné komunikaci dětí s učitelkou)

V dostatečné míře využíváme a uplatňujeme prožitkové a kooperační, situační a didakticky cílené vzdělávání formou her a činností, které jsou spontánní i záměrné, individuální, skupinové i frontální.

Propojujeme již získané zkušenosti dětí s novým poznáním, využíváme informace, realitu, fantazii, prožitky, myšlení, citové projevy dětí a to metodami založenými na prožitku, vzoru, na hře, pohybu, manipulaci, experimentu, komunikaci, tvoření, fantazii a magičnosti myšlenkových operací, poznávání. Nabídku činností, aktivit, příležitostí, situací připravujeme dětem vždy s ohledem na jejich individualitu, zájmy, potřeby, možnosti a schopnosti dle věku tak, aby dostatečně plnily vzdělávací přínos pro předškolní vzdělávání.

Při využívání forem a metod v praxi usilujeme o důležitou vlastnost pedagoga – tvořivě improvizovat, pružně a citlivě reagovat na vzniklou situaci.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy/oddělení/kurzu. (zmapování individuálních podmínek a možností dětí k zapojení do vzdělávání na dálku)

Děti předškolního věku mají povinnost se distančně vzdělávat.

Vedení školy průběžně sleduje vývoj situace v rámci systému semafor, informuje o změnách, informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech.

Pro rodiče: informace na stránkách školy, na informačních tabulích v hale školy a nově v aplikaci Twigsee.